FAQ: Vervangt de Europese grondwet de Nederlandse?

De Nederlandse grondwet blijft bestaan. De Europese grondwet staat er wel boven.

Nee. De Nederlandse grondwet blijft van kracht.

Een grondwet bestaat doorgaans uit twee delen:

  1. een opsomming van de grondrechten van alle burgers
  2. regels over staatsinrichting: de taakverdeling tussen de belangrijkste overheidsorganen

De grondrechten in de Nederlandse en Europese grondwet overlappen elkaar grotendeels. Verwonderlijk is dat niet: beide lieten zich inspireren door het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, het EVRM uit 1950.

Uiteraard houdt de Europese grondwet zich verder geheel bezig met de instellingen van de Europese Unie, en de Nederlandse met de Nederlandse overheidsinstellingen.

Europese wetten zijn belangrijker dan Nederlandse

In de Nederlandse grondwet is al jaren een artikel opgenomen waarin wordt bepaald dat internationale verdragen prevaleren boven Nederlandse wetten. Met andere woorden: als een Nederlandse wet in strijd is met een door Nederland aanvaard internationaal verdrag, dan is de Nederlandse wet niet geldig.

De Europese grondwet is zo'n internationaal verdrag, net als de verdragen die nu de grondslag vormen voor de EU. In artikel I-6 wordt duidelijk gesteld: "De Grondwet [..] voorrang boven het recht van de lidstaten."

Link: de Nederlandse grondwet[link naar andere website]