CDA: Europese grondwet maakt Europa slagvaardiger

Wil Nederland meespelen in het Europese team?

[document-ikoon]Het CDA roept iedereen op om op 1 juni vr te stemmen. De Unie wordt met de grondwet slagvaardiger n democratischer, aldus Tweede-Kamerlid Jan Jacob van Dijk.

Wat is die Grondwet nou precies?

De Grondwet is een nieuw verdrag waarin precies is vastgelegd welke bevoegdheden de Europese Unie heeft en op welke manier over nieuwe Europese regelgeving wordt besloten. Zodat er een goede taakafbakening is tussen de Europese Unie en de nationale lidstaten. Op deze manier voorkomen we ook dat de EU zaken naar zich toetrekt, waar we zelf over willen beslissen. De invloed van het door ons gekozen Europees parlement en van de nationale parlementen op het Europees beleid wordt groter. Europa wordt dus democratischer.

Waarom moet de Grondwet er komen?

Omdat er meer landen bij de Europese Unie zijn gekomen en omdat de samenwerking zich tot meer terreinen uitstrekt, moeten de bestaande afspraken vernieuwd worden. Het verdrag van Nice is achterhaald en niet toereikend voor de samenwerking op gebieden als bijvoorbeeld terrorismebestrijding en veiligheid, economie, en milieu.

Wat regelt de Grondwet?

Europa is gebaat bij een betere economische samenwerking, zodat we kunnen concurreren met snelgroeiende landen als China en Amerika. De Grondwet regelt een betere integratie in de wereldeconomie door het wegnemen van internationale handelsbelemmeringen. Dat wordt vastgelegd in de Grondwet.

De Grondwet regelt meer veiligheid voor de Europese burger. Grensoverschrijdende problemen vragen om een grensoverschrijdende aanpak. Duidelijke regels over internationale criminaliteitsbestrijding en samenwerking bij terrorismebestrijding.
De Grondwet regelt een eenduidiger Europees geluid in de wereld. Er komt een Europese minister van Buitenlandse Zaken, die het gemeenschappelijk buitenlandse en veiligheidsbeleid gaat uitvoeren. Een gemeenschappelijk buitenlands beleid waarmee we iets kunnen bereiken op internationaal terrein.

Europese waarden

Het CDA vindt het belangrijk om aan te geven waar wij in Europa voor staan. Europa moet herkenbaar zijn als waardengemeenschap. Deze waarden zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van minderheden. Een land dat lid wil worden van de Europese Unie moet deze waarden onderschrijven en uitvoeren. In de Europese Grondwet worden deze Europese waarden vastgelegd.

Als u vindt dat de toekomst in Europa ligt, moeten we er voor zorgen dat Europa zo democratisch en effectief mogelijk bestuurd kan worden. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat Europa ongebreideld haar bevoegdheden kan uitbreiden ten koste van Nederland. Dat regelt de Europese Grondwet ook. Dit referendum gaat over de vraag of wij willen meespelen in het Europese team of straks op de reservebank willen zitten. Daarom roepen we u op om bij het komende referendum vr de Europese Grondwet te stemmen.

Reacties op dit artikel.