Raad van State kritisch

Nuttige opmerkingen die niemand ooit zal lezen...

[document-ikoon]Voor de goede orde plaatsen we hier het advies van de Raad van State over de Europese grondwet. Het is zeer de vraag of Kamerleden het zullen lezen. De eindredacteur van de grondwet krijgt een tik op de vingers.

Zoals elk wetsvoorstel in Nederland is ook het voorstel om de Europese grondwet goed te keuren, ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Het is echter de vraag of dat advies invloed zal hebben op de besluitvorming. In de Tweede Kamer bestaat immers een meerderheid die vindt dat het al dan niet aannemen besloten moet worden in een referendum - en die meerderheid was er al voordat het advies samen met de reactie van het kabinet in de Kamer belandde.

De Raad is het met de regering eens dat de grondwet dient te worden aangenomen. "Ook al kan van de GwEur [neutrale term van de Raad voor de grondwet, red.] niet worden gezegd dat deze het eindpunt van de constitutionele ontwikkeling van de Europese Unie vormt, zij bevat wel belangrijke verbeteringen van de institutionele structuur met betrekking tot de efficiŽntie van de besluitvorming, de transparantie van de besluitvorming, democratische controle, invulling van het Europese burgerschap en subsidiariteit als beginsel van bevoegdheidstoedeling. Daarbij bevat de GwEur duidelijk een ontwikkelingsperspectief."

Broddelwerk?

Opmerkelijk is wel de kritiek van de Raad op de redactionele kwaliteit van de grondwet. "De structuur ervan munt niet uit door overzichtelijkheid." Hiermee doelt de Raad op het feit dat ook in deel III artikelen voorkomen over de constitutionele structuur, terwijl dergelijke passages in deel I thuishoren. "Wie wil vaststellen hoe de bevoegdheden van de instellingen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de burgers zijn bepaald, ontkomt er niet aan heen en weer te gaan tussen deze delen van het verdrag. Hetzelfde geldt voor de inrichting van het wetgevingsproces en het begrotingsproces."

De Raad vindt het verder raar dat een belangrijk thema als subsidiariteit en de rol van nationale parlementen beland is in een protocol. Juridisch gezien maakt dat niets uit, een protocol heeft eenzelfde status als een 'gewoon' artikel. Maar overzichtelijk wordt het verdrag er niet van.

Daarnaast heeft de Raad diverse doublures ontdekt: bepalingen die op verschillende plekken voorkomen. "Meer in het algemeen bevat deel II (grondrechten) veel bepalingen die ook in deel III zijn opgenomen. De desbetreffende bepalingen zijn evenwel niet altijd geheel gelijkluidend geformuleerd. Dit bevordert de duidelijkheid en de consistentie van de GwEur niet."

Het volledige advies, inclusief de reactie van de regering ('nader rapport'), is hier te downloaden (RTF-bestand, 185 KB).

Reacties op dit artikel.