SGP: Grondwet slaat de verkeerde weg in

Unie wordt te ambitieus

[document-ikoon]SGP-Kamerlid Kees van der Staaij zet uiteen waarom zijn partij tegen de grondwet is. Niet alleen vanwege het ontbreken van een verwijzing naar de christelijke roots van Europa, maar vooral omdat de Unie volgens hem draagvlak dreigt te verliezen onder de burgers.

Na aanneming van het Verdrag van Nice in 2001 stond de EU voor de vraag: hoe gaan we de Unie reorganiseren? Die reorganisatie was onontkoombaar. Immers, een huis gebouwd voor zes bewoners, is aan verbouwing toe wanneer er inmiddels 25 mensen in wonen.

De SGP heeft bij het Verdrag van Nice gesteld dat de EU zich met minder beleidsterreinen moest gaan bezighouden en er meer ruimte diende te zijn voor de lidstaten. Het was en is onze overtuiging dat, naarmate de EU steeds meer lidstaten telt, de Unie zich steeds meer zal moeten beperken in haar optreden. Die keus is in de Grondwet niet gemaakt. Integendeel, de bevoegdheden van de Unie worden juist uitgebreid, bijvoorbeeld op de terreinen buitenlandse zaken, defensie en justitie.

De Grondwet bepaalt voor het eerst dat de EU in principe altijd bij (gekwalificeerde) meerderheid besluiten neemt. Wij vinden dat geen goed uitgangspunt. Juist in een uitgebreide Unie moet er zoveel mogelijk met consensus besloten worden. Dan hebben beslissingen maximaal draagvlak bij de lidstaten. Wanneer Nederland steeds vaker overstemd kan worden door andere lidstaten, zal dat de Nederlandse burger slechts verder vervreemden van de EU.

Machtsconcentratie en ambities

Er komt een vaste president van de EU en ook een Europese Minister van Buitenlandse Zaken. Wij zitten daar niet op te wachten. In zulke functies wordt teveel macht samengebald en de burger herkent er zich absoluut niet in. Het zijn de eerste stappen op weg naar een heuse Europese regering. Ook in dit opzicht is de Grondwet een bewijs van nog meer machtsconcentratie.

Belangrijk gemis in de Grondwet is het ontbreken van een duidelijke verwijzing naar de joods-christelijke waarden die de Europese cultuur hebben gestempeld. Het is een miskenning van de geschiedenis om die niet te noemen. En wat is de EU zonder een goed levensbeschouwelijk kompas?

Tot slot de ambities van de EU. Brussel wil, lees de Grondwet er maar op na, een rol van betekenis spelen op het wereldtoneel. Wij zien die rol voor de Unie niet weggelegd. De Unie zou niet meer moeten zijn dan een organisatie die de lidstaten helpt om problemen op te lossen die ze zelf niet op kunnen lossen.

Reacties op dit artikel.