Argumenten voor de grondwet

Redenen waarom u vóór het verdrag zou kunnen stemmen

[document-ikoon]Voorstanders van de grondwet komen met allerlei argumenten om u te overreden. Wij zetten de meest gebruikte op een rijtje.

Meer democratie

Het Europees parlement krijgt op een flink aantal terreinen medebeslissingsrecht. Nu kan het europarlement vaak niet meer dan een advies uitbrengen. Met de grondwet mag het meebeslissen over bijvoorbeeld de landbouwbegroting, de grootste kostenpost van de EU.

Meer grip op Brussel

Nationale parlementen kunnen de Europese Commissie terugfluiten als die een wet wil maken over een onderwerp waarvan de lidstaten vinden dat er geen Europees beleid voor nodig is.

Slagvaardiger bestuur

Aanzienlijk meer besluiten kunnen genomen worden met 'gekwalificeerde meerderheid'. Er hoeft dus niet meer eindeloos onderhandeld te worden totdat iedereen het helemaal eens is over een slap compromis. In een Unie met nu 25 lidstaten is dat erg moeilijk.
Ook wordt Europese Commissie kleiner en daarmee slagvaardiger. Op dit moment hebben sommige commissarissen een erg kleine portefeuille. In het nieuwe toerbeurtsysteem komen alle landen even vaak aan bod.

Meer invloed voor de burger

Om de kloof tussen burger en Brussel minder groot te maken, komt er het Europees burgerinitiatief: een miljoen Europeanen kunnen de Commissie verzoeken een wet te maken. De Commissie is verplicht het verzoek te bespreken.

Goed voor de economie

Door de grondwet krijgt Europa een daadkrachtiger bestuur, hetgeen de Europese economie versterkt. Regels voor de interne markt kunnen makkelijker worden vastgesteld. Voor handelsland Nederland is een gezonde Europese economie van levensbelang. Eerlijke concurrentie en een vrije markt worden in de grondwet verankerd.

Betere terreur- en misdaadbestrijding

Terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit roepen om een gezamenlijke aanpak binnen Europa. Besluiten daarover worden volgens de grondwet met een meerderheid van stemmen genomen, en kunnen dus niet door een veto worden geblokkeerd. De grondwet maakt het onder meer mogelijk dat er een Europees Openbaar Ministerie komt, dat internationale misdaad effectiever aan kan pakken.

Een beter asiel- en migratiebeleid

Met de grondwet kan er een Europees asielstelsel komen. Daarmee zou voorkomen moeten worden dat asielzoekers binnen Europa doorreizen naar het land met de aantrekkelijkste regels.

Burgerrechten in de grondwet

De EU is meer dan een economische club: het is een waardengemeenschap waar vrede, vrijheid en democratie voorop staan. De grondwet bevat een Handvest van grondrechten waarin die waarden en de rechten van burgers zijn vastgelegd. Het is meer dan een stuk papier: Europese instellingen zijn verplicht zich eraan te houden, en burgers kunnen makkelijker naar de rechter stappen als ze menen dat een instelling hun rechten schendt.

Lidstaten blijven autonoom

De Europese grondwet vervangt de Nederlandse grondwet niet, maar staat ernaast. Europees wat Europees moet, nationaal wat nationaal kan.

Europa wordt duidelijker

De grondwet stelt glashelder op welke terreinen de Unie welke bevoegdheden heeft. Ook is de EU nu gebaseerd op meer dan tien losse verdragen. Die worden overzichtelijk gebundeld in de grondwet.

Grotere rol in de wereldpolitiek

De grondwet introduceert de Europese minister van Buitenlandse Zaken, waarmee de EU een duidelijker gezicht krijgt voor de buitenwereld. De lidstaten zullen met elkaar moeten overleggen voordat ze elk met een eigen standpunt komen. De EU-lidstaten die lid zijn van de VN-veiligheidsraad moeten onderling overleggen en de andere lidstaten op de hoogte houden. De Europese minister van Buitenlandse Zaken kan daar het standpunt van de EU verwoorden.
Ook worden in de grondwet afspraken gemaakt over meer samenwerking op het gebied van defensie, waardoor Europa als het nodig is militaire operaties uit kan voeren of snel vredestroepen kan sturen.

Nederland behoudt veto over EU-begroting

Als grootste netto-betaler per hoofd van de bevolking wil Nederland het laatste woord houden over de meerjarenbegroting van de EU. Dat vetorecht is in de grondwet vastgelegd.

Een socialer Europa

Volgens de grondwet moet de EU zich onder meer richten op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang. Lidstaten behouden zeggenschap over het eigen stelsel van sociale zekerheid.

Goed voor een groen en diervriendelijk Europa

Verbetering en bescherming van de kwaliteit van het milieu is een van de doelstellingen van de Unie. Een hoog niveau van milieubescherming moet worden ge´ntegreerd in het beleid van de Unie. Ook dierenwelzijn is expliciet opgenomen in de grondwet.

Uit de Unie stappen

In de grondwet is opgenomen dat lidstaten zich uit de Unie kunnen terugtrekken. Tot nu toe was dat niet geregeld.

NB: bovenstaande argumenten zijn de argumenten van de voorstanders, en niet de mening van de redactie! Zie ook de argumenten van de tegenstanders.

Websites vˇˇr de grondwet