DEEL III: BELEID EN WERKING VAN DE UNIE

TITEL III: INTERN BELEID EN OPTREDEN

HOOFDSTUK III: BELEID OP ANDERE GEBIEDEN

AFDELING 4: LANDBOUW EN VISSERIJ

ARTIKEL III-229

Ter verwezenlijking van de in artikel III-227 genoemde doeleinden kunnen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid met name maatregelen worden getroffen met betrekking tot:

a) een doeltreffende co÷rdinatie van hetgeen ondernomen wordt op het gebied van beroepsopleiding, landbouwkundig onderzoek en landbouwkundige voorlichting, welke co÷rdinatie gemeenschappelijk gefinancierde projecten of instellingen kan omvatten;

b) gemeenschappelijke acties voor de ontwikkeling van het verbruik van bepaalde producten.