DEEL III: BELEID EN WERKING VAN DE UNIE

TITEL III: INTERN BELEID EN OPTREDEN

HOOFDSTUK III: BELEID OP ANDERE GEBIEDEN

AFDELING 4: LANDBOUW EN VISSERIJ

ARTIKEL III-226

1. De interne markt omvat mede de landbouw en de handel in landbouwproducten.

2. Behoudens andersluidende bepaling in de artikelen III-227 tot en met III-232, zijn de regels voor de totstandbrenging en de werking van de interne markt van toepassing op landbouwproducten.

3. De in bijlage I vermelde producten vallen onder de artikelen III-227 tot en met III-232.

4. De werking en de ontwikkeling van de interne markt voor de landbouwproducten dienen gepaard te gaan met een gemeenschappelijk landbouwbeleid.