Verklaringen

Korte toelichting van de redactie: de verklaringen zijn niet-bindende, politieke uitspraken, goede voornemens, en voor een deel toelichtingen op de grondwet. Het zijn verklaringen van de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten gemaakt tijdens de EU-top waarbij het ontwerp-verdrag werd goedgekeurd.

De conferentie waar telkens over wordt gesproken, is de Intergouvernementele Conferentie (IGC): de naam van de bijeenkomst van genoemde politici als men bijeen is voor het wijzigen van bestaande of het aannemen van nieuwe EU-verdragen.

De verklaringen zijn onderverdeeld in een deel dat betrekking heeft op het 'kerndeel' van de grondwet, en een deel dat betrekking heeft op de protocollen bij het verdrag.

A. Verklaringen betreffende bepalingen van de Grondwet

 1. Verklaring ad artikel I-6 (over de voorrang van het recht van de Unie)
 2. Verklaring ad artikel I-9, lid 2 (over de grondrechten)
 3. Verklaring ad artikelen I-22, I-27 en I-28 (geografische en demografische verscheidenheid ambtsdragers)
 4. Verklaring ad artikel I-24, lid 7, betreffende het besluit van de Europese Raad inzake de uitoefening van het voorzitterschap van de Raad
 5. Verklaring ad artikel I-25 (over de gekwalificeerde meerderheid)
 6. Verklaring ad artikel I-26 (over de contacten van de verkleinde Commissie met de lidstaten)
 7. Verklaring ad artikel I-27 (EP betrekken bij verkiezing voorzitter Commissie)
 8. Verklaring ad artikel I-36 (over de raadpleging van deskundigen)
 9. Verklaring ad artikelen I-43 en III-329 (over de solidariteitsclausule)
 10. Verklaring ad artikel I-51 (over de bescherming van persoonsgegevens en nationale veiligheid)
 11. Verklaring ad artikel I-57 (over mini-buurstaten)
 12. Verklaring betreffende de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten
 13. Verklaring ad artikel III-116 (over de bestrijding van huiselijk geweld)
 14. Verklaring ad artikelen III-136 en III-267 (over mogelijke aantasting van nationale sociale zekerheid)
 15. Verklaring ad artikelen III-160 en III-322 (over grondrecht-beperkende maatregelen)
 16. Verklaring ad artikel III-167, lid 2, onder c) (over steun aan de voormalige DDR)
 17. Verklaring ad artikel III-184 (over het stabiliteits- en groeipact)
 18. Verklaring ad artikel III-213 (over sociaal beleid)
 19. Verklaring ad artikel III-220 (over insulaire gebieden)
 20. Verklaring ad artikel III-243 (over transportbeleid in de voormalige DDR)
 21. Verklaring ad artikel III-248 (over onderzoek en technologische ontwikkeling)
 22. Verklaring ad artikel III-256 (over het waarborgen van energievoorziening)
 23. Verklaring ad artikel III-273, lid 1, tweede alinea (over Eurojust)
 24. Verklaring ad artikel III-296 (over de vorming van een Europese diplomatieke dienst)
 25. Verklaring ad artikel III-325 betreffende de onderhandelingen over en sluiting van internationale overeenkomsten inzake de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht door de lidstaten
 26. Verklaring ad artikel III-402, lid 4 (overgangsbepaling meerjarig financieel kader)
 27. Verklaring ad artikel III-419 (over nauwere samenwerking)
 28. Verklaring ad artikel IV-440, lid 7 (over het Franse eiland Mayotte)
 29. Verklaring ad artikel IV-448, lid 2 (over de vertaling van de grondwet in nog meer talen)
 30. Verklaring betreffende de bekrachtiging van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa

B. Verklaringen betreffende aan de Grondwet gehechte protocollen (pdf-bestand op de site van de EU)