PvdA: Europese grondwet is helder, modern en toegankelijk (p. 2)

Kamerlid Frans Timmermans stoort zich aan argumenten tegenstanders

[document-ikoon]Frans Timmermans (PvdA, Tweede Kamer) was als lid van de Europese Conventie nauw betrokken bij het opstellen van de Europese grondwet. Dit is deel 2 van het gesprek dat wij met hem voerden: over buitenlands beleid en defensie. De SP krijgt er van langs.

pagina 1 | pagina 2 | pagina 3

Een belangrijk thema in de grondwet is het gemeenschappelijke buitenlands beleid. Denkt u dat met de grondwet een crisis binnen de Unie zoals rond Irak voorkomen had kunnen worden?
Er zullen altijd onderwerpen zijn waar lidstaten het niet eens over kunnen worden. En er zijn nu eenmaal onderwerpen waar lidstaten hun nationale reflex laten zien. De grondwet is geen recept om binnen een week als één blok op te kunnen treden. Maar: door de komst van de Europese minister van Buitenlandse Zaken, door de landen wat meer te dwingen om eerst met elkaar te overleggen, maak je het in elk geval mogelijk dat men zoekt naar een Europese positie. Ik merk ook dat de grotere landen begrijpen dat ze met een zelfstandig optreden nog geen deuk in een pakje boter slaan. Ook zij hebben baat bij een Europa dat met één stem opereert.
De grondwet biedt geen garanties maar wel structuren die ervoor zorgen dat het natuurlijker wordt dat men eerst met elkaar overlegt alvorens een standpunt in te nemen.

Een EU-zetel in de Veiligheidsraad?
Dat zie ik in de nabije toekomst niet gebeuren.

De grondwet voorziet in een gemeenschappelijk defensiebeleid.
De kern ervan is een inspanningsverplichting om door samenwerking verspilling tegen te gaan, om de effectiviteit te verhogen. De nationale autonomie op defensiegebied blijft overigens volledig intact.

Artikel I-41: "De lidstaten verbinden zich ertoe hun militaire vermogens geleidelijk te verbeteren." Volgens de SP[link naar andere website] betekent dat dat de uitgaven aan defensie met 50 miljard euro [1] zullen toenemen...
Dat is gelul.

... en dat lidstaten niet meer mogen bezuinigen op defensie.
Dat is ook gelul. Dat is gewoon gelogen.

Wat moeten we ons dan voorstellen bij het 'verbeteren van militaire vermogens'?
portret Frans TimmermansDe defensiebegrotingen van de EU-landen samen vormen 60% van die van de VS. De capaciteit van de EU-defensie is echter maar 10% van die van de VS. Er wordt dus veel geld verspild. Wat men elkaar nu in de grondwet belooft, is om te kijken hoe je die verspilling kunt tegengaan. Er staat nergens dat er meer geld naar defensie gaat. Er staat ook nergens dat een land niet meer mag bezuinigen. Daar gaat Europa niet over. Er staat nergens dat er een Europees leger komt. Er staat nergens dat de EU moet militariseren. Dat zijn allemaal verzinsels van de SP.

Vorig jaar is besloten om een aantal Europese snellereactiegroepen te vormen met elk zo'n 5000 manschappen.
Ziet u dat als militarisering? Leidt dat tot hogere defensie-uitgaven? Als de EU een internationaal-politieke rol wil spelen, zal ze ook een geloofwaardige militaire middelen in moeten kunnen zetten. Dat betekent dat we verspilling moeten tegengaan, krijgsmachten moeten moderniseren, veel meer samen doen. Dat is noodzakelijk wil je een rol spelen op het internationale toneel. Het gevolg van de opstelling van de SP is dat je de wereld aan president Bush overlaat, en dat is niet mijn keuze.

Waarom kan dat niet binnen het verband van de NAVO?
Dit ís binnen de NAVO, dit is de Europese poot van de NAVO. Er is geen tegenstelling met de NAVO. De Amerikanen juichen het toe dat de Europeanen proberen meer samen te doen met defensie. Behalve als Europa zelf defensiematerieel ontwikkelt: dan krijg je de economische strijd. Dan zijn we concurrenten. Maar de NAVO is gediend met sterkere Europese samenwerking. Dat wordt zelfs door Bush onderkend. Voor de atlantici die vrezen dat de EU wegdrijft uit de NAVO zou het een geruststelling moeten zijn dat ook de Britse regering in de grondwet gelooft. Ook zij zien dat het nodig is dat Europa meer zelf doet.

Hoe dring je die verspilling terug? Moet een land bijvoorbeeld de luchtmacht opdoeken en zich specialiseren op marine?
Dat zou wel zo efficiënt zijn, maar zo ver zijn we nog lang niet in Europa. Ieder land wil controle houden over z'n krijgsmacht. En de meeste landen willen niet extreem afhankelijk zijn van andere landen bij het inzetten van hun krijgsmachten. We moeten de winst halen uit het schrappen van echte doublures, uit samenwerking, en uit het goedkoper maken van de aanschaf van materieel.

pagina 1 | pagina 2 | pagina 3

[1] ten tijde van het interview sprak de SP-site van 50 miljard extra uitgaven aan defensie. Inmiddels is dat aangepast naar 'miljarden'.

Reacties op dit artikel.