Protocollen en bijlagen

Toelichting van de redactie: dit is een verzameling documenten waarin allerlei bijzondere bepalingen, overgangsregelingen en uitzonderingen zijn opgenomen. De protocollen, bijlagen en de slotakte hebben juridisch gezien dezelfde status als het kerndeel van de grondwet.

De meeste protocollen zijn al dan niet gewijzigd overgenomen uit eerdere verdragen. Nieuwe protocollen zijn hier aangegeven met [nieuw].

A. Protocollen gehecht aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa

 1. [nieuw] Protocol betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie
 2. [nieuw] Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid
 3. [nieuw] Protocol tot vaststelling van het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie
 4. [nieuw] Protocol tot vaststelling van het statuut van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank
 5. [nieuw] Protocol tot vaststelling van het statuut van de Europese Investeringsbank
 6. [nieuw] Protocol betreffende de plaats van de zetels van de instellingen en van bepaalde organen, instanties en diensten van de Europese Unie
 7. [nieuw] Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie
 8. Protocol betreffende de Verdragen en Akten inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, alsmede de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden
 9. Protocol betreffende het Verdrag en de Akte inzake de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ en de Slowaakse Republiek
 10. Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten
 11. Protocol betreffende de convergentiecriteria
 12. [nieuw] Protocol betreffende de Eurogroep
 13. Protocol betreffende enkele bepalingen met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland ten aanzien van de Economische en Monetaire Unie
 14. Protocol betreffende enkele bepalingen inzake Denemarken ten aanzien van de Economische en Monetaire Unie
 15. Protocol betreffende bepaalde taken van de Nationale Bank van Denemarken
 16. Protocol betreffende de regeling voor de frank van de FinanciŽle Gemeenschap van de Stille Oceaan
 17. Protocol betreffende het in het kader van de Europese Unie geÔntegreerde Schengenacquis
 18. Protocol betreffende de toepassing van bepaalde aspecten van artikel III-130 van de Grondwet op het Verenigd Koninkrijk en Ierland
 19. Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van het beleid inzake grenscontrole, asiel en immigratie, evenals ten aanzien van justitiŽle samenwerking in burgerlijke zaken en politiŽle samenwerking
 20. Protocol betreffende de positie van Denemarken
 21. Protocol betreffende de buitenlandse betrekkingen van de lidstaten in verband met de overschrijding van de buitengrenzen
 22. Protocol betreffende asiel voor onderdanen van lidstaten
 23. [nieuw] Protocol betreffende permanente gestructureerde samenwerking, ingesteld bij artikel I-41, lid 6, en artikel III-312 van de Grondwet
 24. Protocol betreffende artikel I-41, lid 2, van de Grondwet
 25. Protocol betreffende de invoer in de Europese Unie van in de Nederlandse Antillen geraffineerde aardolieproducten
 26. Protocol betreffende de verwerving van onroerende goederen in Denemarken
 27. Protocol betreffende het publiekeomroepstelsel in de lidstaten
 28. Protocol betreffende artikel III-214 van de Grondwet
 29. Protocol betreffende economische, sociale en territoriale samenhang
 30. Protocol betreffende de bijzondere regeling van toepassing op Groenland
 31. Protocol betreffende artikel 40.3.3 van de Grondwet van Ierland
 32. [nieuw] Protocol betreffende artikel I-9, lid 2, van de Grondwet inzake de toetreding van de Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
 33. [nieuw] Protocol betreffende de akten en verdragen waarbij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie zijn aangevuld of gewijzigd
 34. [nieuw] Protocol betreffende de overgangsbepalingen inzake de instellingen en organen van de Unie
 35. Protocol betreffende de financiŽle gevolgen van de beŽindiging van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal
 36. Protocol tot wijziging van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

B. Bijlagen bij het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa

 1. Lijst bedoeld in artikel III-226 van de Grondwet (landbouw- en visserijproducten)
 2. Landen en gebieden overzee waarop deel III, titel IV, van de Grondwet toepasselijk is